תפריט
עידן כהן
תמונה של עידן כהן

עידן כהן

אודות

ניסיון עשיר בטיפול והכנה של מכרזי רכש שירותים וטובין עבור גופים פרטיים, מוסדות אקדמיים ורשויות מקומיות במגוון תחומים בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

ניסיון בעריכת מכרזים:
1. קיום דיוני התנעה עם מבקשי העבודה אפיון המכרז, תנאים מנהליים ומקצועיים ונושאי העבודה העיקריים אותם יבצע המציע הזוכה במכרז.
2. איתור מציעים פוטנציאלים
3. ביצוע ניתוחים כלכליים והכנת אומדנים ודוחות כלכליים ובחינת כדאיות יציאה למכרז. העבודה מתבצעת באופן עצמאי ובשיתוף פעולה עם המחלקות המקצועיות.
4. כתיבת מפרטים טכניים בשיתוף המחלקות המקצועיות והכנת כלל הנספחים הרלבנטיים למסמכי המכרז והסכמי ההתקשרות.
5. אפיון אופן בחירת המציע הזוכה (שלב איכותי וכמותי)
6. קיום פגישות לאחר עריכת טיוטת המכרז וביצוע תיקונים ככל ויידרש.
7. קיום פגישות עם גורמים משפטיים פנים ארגוניים לצורך הטמעת הסכם משפטי במסמכי המכרז.
8. הבאת המכרז לאישור הגורמים המקצועיים לפרסום.
9. ליווי הארגון בסיורי קבלנים (ככל ויידרש).
10. השתתפות בדיונים כלכליים ובוועדות מכרזים
11. ריכוז שאלות ההבהרה אשר מתקבלות במסגרת המכרז ומיון בהתאם למחלקות המקצועיות אליהן מופנות השאלות
12. מתן מענה ופתרון בכל שאלה העולה כתוצאה מההליך המכרזי.
13. בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף והעברת סיכום הבדיקה למחלקה המשפטית בארגון לצורך ביצוע בחינת איכות (ככל ונדרש במסמכי המכרז) ופתיחת ההצעות הכספיות.
14. ניהול ישיבת התנעה עם הקבלן הזוכה במכרז

ניסיון בהגשה ותמחור מכרזים:
1. איתור מכרזים פוטנציאלים להגשה בהתאם לתחום התמחות של הארגון
2. בדיקת עמידת הארגון בתנאי הסף המקצועיים והמנהליים במכרז.
3. בדיקת המפרטים הטכניים במכרז
4. הכנת מסמך עם שאלות הבהרה למכרז ושליחתו
5. מעקב אחר עמידת הארגון בלוחות הזמנים של המכרז.
6. ליקוט כלל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף
7. איסוף מידע רלוונטי מגורמים שונים בארגון לצורך ביצוע תמחור.

מאמרים

שלח הודעה

chat
יש לך הודעה
נציג:
נציג:
נציג:
לחץ כאן
X